Noslēguma tests

Pārbaudījums sastāv no 20 jautājumiem. Katrā no jautājumiem ir tikai viena pareizā atbilde. Lai pārbaudījumu nokārtotu, nepieciešamas 15 pareizas atbildes.

Jūsu Vārds un Uzvārds

Jūsu e-pasts

1) Nosauciet sektoru, kas ir būtiskākais CO2 (oglekļa dioksīda) emisiju avots pasaule?
2) Kāda veida mērinstruments tiek izmantots, lai noteiktu dūmgāžu sastāvu?
3) Ar ko tiek saprasts termins “vides uzdevums”?
4) Kādi aspekti vides pārvaldības ietvaros ir jāizvērtē, ieviešot energoefektivitātes pasākumus?
5) Kā var iedalīt energoefektivitātes pasākumus?
6) Ko nozīmē saīsinājums – ĪEP?
7) Kad ir ieteicams pielietot ilgtermiņa mērījumus?
8) Kādos posmos var iedalīt vides risku novērtēšanu un pārvaldību?
9) Kādi parametri ir jāņem vērā, lai noteiktu lietderīgo siltumenerģijas daudzumu (MWh), kas veidojas kurināmā sadedzināšanas rezultātā?
10) Pielietojot ikgadējo datu analīzes metodi, tiek noteiktas:
11) Par kādiem vides aspektiem informācija tiek apkopota vides audita gadījumā?
12) Kādos soļos var sadalīt enerģijas un resursu patēriņa monitoringa sistēmas izveidi?
13) Kādi trīs aspekti tiek novērtēti COWI metodē:
14) Kas tiek mērīts ar anemometru?
15) Kas ir jāņem vērā, vecot vides aspektu novērtēšanu?
16) Kas ir indikatori?
17) Kurš no šiem standartiem nosaka vides pārvaldības prasības uzņēmumos?
18) Ar saules kolektoru palīdzību, ko ir iespējams saražot?
19) Kāda veida datu apstrādes metode tiek izmantota, lai savstarpēji varētu salīdzināt dažādus uzņēmumus, procesus u.c.
20) Ko raksturo notekūdeņu kvalitatīvie dati?